آموزش طراحی و ساخت و پرتاب راکت مدل آماتوری در ایران - نظرسنجی

نظرسنجی

چرا ساخت و پرتاب راکت مدل در ایران پیشرفتی ندارد
عدم دسترسی به امکانات لازم
 تعداد آرا: 56 73 %
عدم توجه دولت و رسانه ها
 تعداد آرا: 21 27 %
نظرسنجی
چرا ساخت و پرتاب راکت مدل در ایران پیشرفتی نداردنتايج|| آرشیو نظرسنجی