آموزش طراحی و ساخت و پرتاب راکت مدل آماتوری در ایران - آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی

چرا ساخت و پرتاب راکت مدل در ایران پیشرفتی ندارد
عدم توجه دولت و رسانه ها
26 %  تعداد آرا: 20 26 %
عدم دسترسی به امکانات لازم
74 %  تعداد آرا: 56 74 %

نظرسنجی
چرا ساخت و پرتاب راکت مدل در ایران پیشرفتی نداردنتايج|| آرشیو نظرسنجی