آموزش طراحی و ساخت و پرتاب راکت مدل آماتوری در ایران - آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی

چرا ساخت و پرتاب راکت مدل در ایران پیشرفتی ندارد
عدم توجه دولت و رسانه ها
27 %  تعداد آرا: 21 27 %
عدم دسترسی به امکانات لازم
73 %  تعداد آرا: 56 73 %

نظرسنجی
چرا ساخت و پرتاب راکت مدل در ایران پیشرفتی نداردنتايج|| آرشیو نظرسنجی