آموزش طراحی و ساخت و پرتاب راکت مدل آماتوری در ایران - امتیاز به مطلب

توضیحات تکمیلی امتیاز ها

امتیاز افزوده شده است
نظرسنجی
چرا ساخت و پرتاب راکت مدل در ایران پیشرفتی نداردنتايج|| آرشیو نظرسنجی